genc ciftci2

TKDK Hibesi Son Başvuru Uzatıldı, Nasıl Başvurulur?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ‘nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

“IPARD II 2. Çağrı dönemi için Online Başvuru Sisteminin açık kalma süresi 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir.

Proje Başvuru Paketlerinin İl Koordinatörlüklerine teslim edilme süresi ise 13 Ekim Cuma günü saat 18:00’a kadar uzatılmıştır.” denildi.

Soru: IPARD Programı nedir?

Cevap:

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD II Kapsamında Desteklenen Konular

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-3 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbir

103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

2. IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir.Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

3. Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular nerelere yapılacaktır?

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları il de yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

5. TKDK İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgileri nelerdir?

İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine TKDK resmi web sayfasında İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ menüsünden ulaşabilirsiniz.

8. Kurum destek ödemelerini ne zaman yapacaktır? Kurumunuz ödeme için kaç taksite izin vermektedir?

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılacaktır. Uygun harcama tutarı 250.000 Avro’ya kadar olan projelerde tek taksit, uygun harcama tutarı 250.001-1.000.000 Avro aralığında olan projelerde bir veya iki taksit, uygun harcama tutarı 1.000.001-3.000.000 Avro aralığında olan projelerde ise bir veya iki veya üç taksit halinde ödeme yapılması söz konusudur. Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin eksiksiz olarak İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 3 (üç) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin inisiyatifindedir.

Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili başvuru çağrı dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili çağrı ilanına kurumumuzun resmi web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) bakılmalıdır.

9. Projemin uygun bulunması destek verileceği anlamına gelir mi?

Hayır. Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır.

10. Aynı başvuru çağrısı döneminde birden fazla başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Bir başvuru çağrı döneminde aynı tüzel kişilik veya aynı gerçek kişi adına birden fazla proje başvurusunda bulunamazsınız.

11. Başvuru sahibi aynı anda birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

Başvuru sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından yani son ödemesinin yapılmasından önce yeni bir proje başvurusu yapamaz.Desteklenecek yatırım sayısı IPARD Programı süresince dördü geçemez.

12. Kaç farklı iş planı formatı bulunmaktadır?

2 ayrı formatta iş planı bulunmaktadır. Bunlar;

  • B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 500.000 TL ve altında olan Gerçek Kişiler için ,
  • B2 İş Planı : Tüzel Kişiler ve uygun harcama tutarı 500.000 TL üzerinde olan gerçek kişiler için

13. İş planı hangi ortamda doldurulmalıdır?

Başvuru sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır.

14. Projemize destek kararı çıkmadığı takdirde iş planı hazırlanması için yaptığımız harcamalar karşılanacak mıdır?

Hayır, sadece destek kararı alınan projelerin iş planı hazırlama maliyetleri desteklenecektir.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours