Miras Tapu Devri {Nasıl} Yapılır?

Miras Tapu Devri {Nasıl} Yapılır? Miras tapu devri işlemleri yapmak için neler yapmak gerekiyor? Miras tapu devri için işlemler nedir? Şimdi sizlere bu işlemlerin {nasıl} yapıldığını açıklayacağınız. Bu kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, ziraat arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çaşama öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamaktır.
Miras Tapu Devri {Nasıl} Yapılır?Aynı kişiye ilişik tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütmeşhurk olup olmadığının tespiti ve bu arazilerin devrine izin verilip verilemeyeceği aşağıdaki kriterlere gore belirlenir. Örtü altı ziraat arazilerinde bir dekar, dikili ziraat arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru ziraat arazilerinde on dekarın altında olan ve sınırdaş olmayan ziraat arazileri ekonomik bütmeşhurk arz etmez devrine izin verilir.Aynı kişiye ilişik sınırdaş olmayan ziraat arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den azca ve örtü altı ziraat arazilerinde bir dekar, dikili ziraat arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru ziraat arazilerinde on dekarın üstünde ise bu araziler içinde ekonomik bütmeşhurk bulunmuş olduğu kabul edilir ve devrine izin verilmez.Mülkiyeti aynı kişiye ilişkin, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil etmiş olduğu kabul edilir.
Aynı kişiye ilişkin tarımsal arazilerden birinin yada birkaçının paylı olması durumunda ferdin ziraat arazisi içindeki hisse miktarı dikkate alınarak ekonomik bütmeşhurk değerlendirmesi yapılır. Ekonomik bütünlüğün altında ise devrine izin verilir.Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tek ziraat arazisi olması durumunda devrine izin verilir.Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisi olması durumunda bu arazilerinin tamamını iyelik devir işlemine mevzu olması halinde bu taşınmazların devrine izin verilir.Aynı kişiye ilişik birden fazla tarımsal arazisi olması halinde, ekonomik bütmeşhurk değerlendirmesi ondan sonrasında tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilir.Paylı ziraat arazilerinde, payın tüm bunlarnın bir yada birden fazla paydaşa devri halinde, ekonomik bütmeşhurk ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ile ilgili değerlendirme yapılmaksızın bu arazilerin devrine izin verilir.Paylı ziraat arazilerinde ekonomik bütünlüğün altında olan yada yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üstünde olan paylar hissedarlara yada üçüncü kişilere devredilebilir.OKU  Son dakika: ATM kartı olanlara 30000 TL kredi ödenecek
Mirasa Mevzu Ziraat Arazilerinin Dönemi6537 sayılı Kanun’un yürürlüğünden ilkin (15.05.2014′ ten ilkin) gerçekleşen ölümlerde, intikal işlemleri bu Kanun hükümlerine naturel olarak değildir. Kanunun yayımı tarihinden ilkin vefat eden mirasçıların yapmış oldurmış oldukları elbirliği mülkiyeti, mirasçıların talebi halinde kalıtım ilamı yada rıza-i bölme sözleşmesi çerçevesinde paylı mülkiyete çevrilebilir. Bir tek Kanunun çıkmış olduğu tarih sonrası gerçekleşen ölümlerde;Mirasçılar kalıtım ilamına nazaran elbirliği mülkiyeti (verasete iştirak) işlemi tesis edebilirler. Tesis edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile Kanun hükümleri çerçevesinde mülkiyetin devri tamamlanmış olmaz.Mirasçılar, mirasın açılmasından sonrasında bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz olmayan ziraat arazilerinin mirasçılara yada üçüncü kişilere aynen iyelik devrini gerçekleştirebilir, ekonomik bütünlüğe haiz olan ziraat arazilerinin üçüncü kişilere aynen iyelik devrini gerçekleştirebilir. Bu iyelik devri bir yıl içinde ve aynı anda gerçekleştirilir.Mirasçılar mirasa mevzu ziraat arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir:Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir yada birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.Noter senedi ile aile malları ortaklığı yada kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler.
Mirasçıların hepsinın miras oranı oranında hissedarı oldukları Türk tecim Kanunu hükümlerine gore limitet şirketi kurabilirler.Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler.Aile malları ortaklığı yada kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, öteki ortaklar onalım hakkına haizdir.Miras Devir işlemlerinde Süre {nasıl} olur?Mirasçılar tarafınca tarımsal arazilere ilişkin iyelik devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafınca mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.Bu süre sonucunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen yada bildirim üstüne bu yerlerin istemde bulunan kafi mirasçıya, kafi mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, öteki mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynaklan ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak suretiyle faiz desteği verilebilir.OKU  PTT Kargo Kılıçdede Mahallesi Şube (İlkadım, Samsun)Mirasçıların Anlaşamamaları Durumunda Ne Olur?Mirasçılardan her biri, ihtilaf durumunda yetkili barış hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, tarımsal arazi yada işletmenin mülkiyetinin;Kişisel kabiliyet ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen kafi mirasçıya devrine,
Birden oldukça kafi mirasçının bulunması halinde ilk olarak asgari geçimini bu işletmeden elde eden mirasçıya,
Bunun bulunmaması halinde en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, kafi mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek.Sınırdaş arazi sahibine onalım hakkı: Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de onalım hakkına haiz olacak.Muafiyetler: Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılacak intikal işlemlerinde ve mirasçılar tarafınca tüzel kişilik kurulan işletmeler; damga vergisi, harç vb. Masraflardan muaf olacaktır.Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafınca belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak ziraat arazileri, marjinal ziraat arazileri ve hususi ürün arazilerinde 2 hektar, dikili ziraat arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı meydana getirilen arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Bu büyüklüklerin altında salgı yapılamaz.İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir.

EtiketlerMiras Tapu Devri {Nasıl} Yapılır?