Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”), Paraveyatirim.com ile Websitesi’ne giriş meydana getiren ve/yada üye olan Kullanıcı içinde, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunmuş olduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafınca onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/yada üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

2. Tanımlar

Alıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafınca satışa sunulan edilen mal ve/yada hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

Paraveyatirim: Paraveyatirim.com

Paraveyatirim Hizmetleri (Özetlemek gerekirse “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Paraveyatirim tarafınca, Websitesi içinde ortaya konulmuş olan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Websitesi’ne giriş meydana getiren ve/yada üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Satıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunmuş olduğu ve iyelik üstünde tasarrufta bulunabilme hakkına haiz olduğu mal ve/yada hizmetleri, öteki Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.

Ürün: Websitesi’nde Satıcı tarafınca satışa sunulan her türlü mal ve/yada hizmeti ifade eder.

Websitesi: www.Paraveyatirim.com.tr adlı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

 

3. Sözleşmenin Mevzusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin mevzusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içinde yer edinen, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Paraveyatirim tarafınca yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve izahat benzer biçimde beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer edinen, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Paraveyatirim tarafınca açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen şahıs tarafınca Websitesi’ne üye olmak için lüzumlu bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Paraveyatirim tarafınca kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine haiz olunamaz.

4.2 Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Paraveyatirim tarafınca, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış yada üyelikten sınırsız yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan yada yukarıda belirtildiği benzer biçimde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Paraveyatirim tarafınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış yada üyelikten sınırsız yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

aKullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer edinen tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm koşul ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

bKullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer edinen hükümler ile beraber yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince yada öteki Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Paraveyatirim’ın kendisine ilişik gizli saklı/hususi/ticari detayları gerek resmi makamlara ve gerekse gerçek sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Paraveyatirim’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

cKullanıcı’ların Paraveyatirim tarafınca sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, gizyazı v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması benzer biçimde hususlardaki tüm dikkatsizlik ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/yada üçüncü kişilerin uğramış olduğu yada uğrayabileceği zararlara istinaden Paraveyatirim’ın, direkt yada dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

dKullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafınca sağlanan data ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Paraveyatirim, Kullanıcı’lar tarafınca Paraveyatirim’a iletilen yada Websitesi üstünden kendileri tarafınca yüklenen, değiştirilen yada sağlanan data ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu data ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun bulunduğunu taahhüt ve güvence etmekle yükümlü ve görevli olmadığı benzer biçimde, söz mevzusu data ve içeriklerin yanlış yada hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da görevli tutulamaz.

eKullanıcı, Paraveyatirim’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen yada tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

fParaveyatirim’ın sunmuş olduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üstünde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yapmış olduğu her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai mesuliyet kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Paraveyatirim ve/yada başka bir üçüncü şahsın ayni yada kişisel haklarına yada malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Paraveyatirim ile direkt ve/yada dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Paraveyatirim, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/yada hukuka aykırı olarak Websitesi üstünde gerçekleştirdikleri faaliyetler sebebiyle üçüncü kişilerin uğradıkları yada uğrayabilecekleri zararlardan direkt ve/yada dolaylı olarak, hiçbir şekilde görevli tutulamaz.

gKullanıcı’lar da dahil olmak suretiyle üçüncü kişiler tarafınca Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve gösterilen içeriklerden dolayı Paraveyatirim’ın, Paraveyatirim çalışanlarının yada yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıs tarafınca sağlanan ve gösterilen bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Paraveyatirim, Kullanıcı’lar da dahil olmak suretiyle üçüncü kişiler tarafınca sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve güvence etmemektedir.

hKullanıcılar Websitesi üstünde yer edinen kendi üyelikleri ve yakınlarına ilişik üyelikler içinde para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Paraveyatirim’ın uğrayacağı her türlü ziyanı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2 Paraveyatirim’ın Hak ve Yükümlülükleri

aParaveyatirim, Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri daima değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri detayları ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak suretiyle, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Paraveyatirim, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Paraveyatirim’ın Kullanıcı tarafınca yapılmasını talep etmiş olduğu değişimleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Paraveyatirim tarafınca talep edilen değişim ve/yada düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafınca zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı görevli olur.

bParaveyatirim, Websitesi üstünden, Paraveyatirim’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü şahıs satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin haiz olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/yada portallara, dosyalara yada içeriklere ‘bağlantı’ verebilir. Bu ‘bağlantı’ler, Kullanıcı’lar tarafınca yada yalnız referans kolaylığı sebebiyle Paraveyatirim tarafınca sağlanmış olabilir ve websitesini yada işleten kişiyi desteklemek amacı yada websitesi yada ihtiva ettiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan yada güvence niteliği taşımamaktadır. Websitesi üstündeki ‘bağlantı’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘bağlantı’ler vasıtasıyla erişilen portallar yada websitelerinden sunulan hizmetler yada Ürün’ler yada bunların içinde ne olduğu hakkında Paraveyatirim’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

cParaveyatirim, Websitesi’nde sağlanan Hizmet’ler ve yer edinen Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar içinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu yada yargıcı sıfatlarıyla vazife almaz.

dParaveyatirim, Kullanıcılar içinde Websitesi üstünden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/yada Kullanıcı Sözleşmesine ve/yada Websitesi’nin genel kurallarına ve/yada genel terbiye kurallarına aykırı ve Paraveyatirim tarafınca kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/yada içeriklerin tespit edilmesi amacıyla lüzumlu içerik ve/yada ileti taraması yapabilir ve tespit etmiş olduğu ileti ve/yada içerikleri istediği vakit ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir suç duyurusu yapmadan, geçici yada kalıcı olarak, son verebilir.

eKullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Paraveyatirim ve Kullanıcı içinde ortaklık, temsilcilik yada işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

fKullanıcı, “Kullanıcı adı” adı belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan benzer biçimde yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Paraveyatirim Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği benzer biçimde dilerse Kullanıcı’ya öncesinden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici yada kalıcı olarak iptal edebilir.

 

6. Gizlilik Hükümleri

Paraveyatirim, Kullanıcı’lara ilişkin detayları, işbu Websitesinde yer edinen Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Paraveyatirim, Kullanıcı’lara ilişik gizli saklı detayları, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

 

7. Fikri Iyelik Hakları

aKullanıcı’lar, Websitesi üstünden sunulan Paraveyatirim Hizmet’lerini, Paraveyatirim bilgilerini ve Paraveyatirim’un telif haklarına doğal olarak çalışmalarını tekrardan satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş emekler yapması imkansız yada hazırlayamaz, yada başkasının Paraveyatirim’ın Hizmet’lerine erişmesine yada kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil sadece bunlarla sınırı olan olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Paraveyatirim’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme harcamaları ve avukatlık tutarı de dahil sadece bununla sınırı olan olmamak suretiyle öteki her türlü yükümlülükleri karşılamakla görevli olacaklardır.

bParaveyatirim’ın, Paraveyatirim Hizmet’leri, Paraveyatirim detayları, Paraveyatirim telif haklarına doğal olarak emekler, Paraveyatirim ticari markaları, Paraveyatirim ticari görünümü yada Websitesi vasıtasıyla haiz olduğu her tür maddi ve fikri iyelik hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve kişisel hakları, ticari data ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

cKullanıcılar, Websitesi üstünde yer edinen veParaveyatirim’a ve öteki Kullanıcılara ilişik her türlü Fikri Sinai Iyelik Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8. Sözleşme Değişimleri

Paraveyatirim, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde duyuru etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, duyuru edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalmış olarak yargı ve neticelerini doğurmaya devam edecektir.

 

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Paraveyatirim işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç yada noksan ifa etme yada ifa etmeme sebebiyle görevli değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, noksan ifa etme yada ifa etmeme yada temerrüt addedilmeyecek yada bu durumlar için Kullanıcı tarafınca Paraveyatirim’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; naturel afet, isyan, harp, bırakım, siber hücum, yazışma sorunları, altyapı ve web arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme yada yenileştirme emek harcamaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve fena hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırı olan olmamak kaydıyla Paraveyatirim’ın makul kontrolü haricinde ve lüzumlu özeni göstermesine karşın önlenemeyen kaçınılamaz vakalar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yada doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yapmış olduğu ve/yada üye olduğu sürece yürürlükte duracak ve taraflar arası yargı ve neticelerini doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması yada geçici yada kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sonlanmış olan sayılacaktır. Paraveyatirim, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/yada, Websitesi içinde yer edinen Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve bilhassa aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Paraveyatirim’ın uğramış olduğu direkt yada dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

aKullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

bKullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi yada kullanıma açması,

cKullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş meydana getiren ve/yada üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle sınırsız olarak bağlı olacaktır.